Pneu Hnídek - Kompletní servis pro Váš vůz

Pneu Hnídek - Kompletní servis pro Váš vůz

GDPR Tisk Email

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti Pneu Hnídek s.r.o.
Správce vašich údajů
Společnost Pneu Hnídek s.r.o., IČ: 25497561, se sídlem Knoflíková 8a, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21089 (dále jen „Pneu Hnídek“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.
Účely zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:
plnění povinností vyplývajících ze smluv;
plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Pneu Hnídek vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.
Vaše údaje, které zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:
Identifikační údaje
Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
Kontaktní údaje
Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
Údaje o využívání internetových služeb
Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.
Příjemci vašich údajů
Pro zpracování vašich osobních údajů využíváme další zpracovatele. Zpracování osobních údajů mohou pro Pneu Hnídek provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny dalším příjemcům, jako např. státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, subjektům zajišťujícím prodej, montáž a servis našich výrobků, nebo subjektům zprostředkovaně poskytujícím další smluvním vztahem domluvené služby.
Doba zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a Pneu Hnídek anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb Pneu Hnídek.
Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi (případně vámi zastupovanou firmou) a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, jsou námi tyto údaje zpracovávány do odvolání Vašeho souhlasu.
Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.
Jaká máte práva
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.
Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí s ověřenou identifikací a podpisem zaslanou poštou na adresu Pneu Hnídek, nebo zaslanou elektronicky do datové schránky x5rtsbs.
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pokud máte otázky k výše uvedeným informacím, napište nám na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
V Jablonci nad Nisou 24. 5. 2018.